Coses que passen

19 novembre 2007
El 9 de gener, eleccions per a escollir nou president
1- El dia 12 de novembre del 2007 a les 18.00 h. es farà el sorteig o designació de la Junta Electoral i si s'escau, de la Mesa Electoral a la seu del carrer de La Rasa, 70, pis, de Terrassa.

2- L'exposició de les llistes del cens electoral estaran a disposició dels socis del dia 17 al 25 de novembre del 2007.

3- Seran socis electors tots els socis majors d'edat que no tinguin suspesa la condició de soci. El dia de la votació s'hauran d'acreditar amb el DNI.

4- Podran presentar candidatura a president o a la resta de membres de la Junta Directiva tots els socis majors d'edat que no tinguin suspesa la condició de soci i amb un mínim d'un any d'antiguitat.

5- El candidat a president (art. 29) en la seva candidatura farà saber la composició de la seva Junta Directiva.

6- (art. 28) El periode de presentació de candidatures començarà un mes abans de la data fixada per les eleccions i acabarà el dia abans del l'nici de la campanya electoral (9/12/07-19/12/07). Les candidatures es presentaran a les oficines de La Rasa, 70, de dilluns a divendres, de 18.00 a 20.00 h.

7- (art. 29) Vint dies abans del dia de les eleccions seran proclamades les candidatures (20/12/07) i seguidament podrà iniciar-se la campanya electoral, que acabarà el dia abans de les eleccions (20/12/07 al 07/01/08). Aquest dia serà de reflexió i no es podrà fer més campanya electoral.
TORNAR A TOTS ELS ARTICLES
[ ADMIN ]